Wybrana kategoria

Broker reasekuracyjny: kompetencje, zakres pracy, wynagrodzenie

2021-04-22

Broker reasekuracyjny to zawód stwarzający duże możliwości rozwoju. Jakie są warunki zatrudnienia na tym stanowisku oraz lista obowiązków? Kto sprawdzi się w takiej pracy?


Jak zostać brokerem reasekuracyjnym?

 

Zakres czynności pracownika na stanowisku brokera reasekuracyjnego jest dość szeroki i wymaga wiedzy z pogranicza prawa i ekonomii. Z tego względu, myśląc o pracy w zawodzie, warto wybrać studia wyższe na kierunku prawniczym bądź ekonomicznym. Nie jest to jednak warunek konieczny. Brokerami mogą bowiem zostać także absolwenci innych kierunków studiów czy szkoły średniej, którzy uzyskają licencję brokerską.

Bez licencji praca w zawodzie nie jest możliwa. Aby zdobyć uprawnienia, należy zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Następnie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji.

Ubiegać się o nie mogą osoby, które:

  • zdały egzamin,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie są prawomocnie skazaną za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe,
  • dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
  • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,
  • mają zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru brokerów, wraz z wymaganymi dokumentami. Ich listę znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia  na wykonywanie działalności brokerskiej.

 

Jakie obowiązki ma broker reasekuracyjny?


Broker reasekuracyjny jest pośrednikiem między zakładem reasekuracji a zakładem ubezpieczeń w procesie zawierania umowy reasekuracyjnej. Ma ona na celu wymianę i podział ryzyka, wyeliminowanie niebezpieczeństwa powstania strat po stronie zakładu ubezpieczeń, które przekraczałyby jego fundusze.

Obowiązki pracownika na tym stanowisku obejmują także ocenę ryzyka dla zakładu ubezpieczeniowego, informowanie ubezpieczyciela o dostępnych formach i rodzajach reasekuracji, zakresie ochrony. Broker doradza przy wyborze reasekuratora, biorąc pod uwagę szereg danych m.in. zakres ochrony, aspekty prawne czy możliwości finansowe ubezpieczyciela. Prowadzi także negocjacje między ubezpieczycielem a reasekuratorem, dba o poprawność dokumentów.

Broker nie pracuje z klientami indywidualnymi – zawiera umowy z zakładami ubezpieczeniowymi. Aby był wiarygodny i skuteczny, musi stale śledzić wydarzenia gospodarcze i polityczne w kraju oraz za granicą, błyskawicznie reagować na zmiany.

Nie jest to typowa praca w biurze. Posada brokera wymaga mobilności – spotkania z klientem często odbywają się poza siedzibą firmy.


Gdzie szukać pracy jako broker reasekuracyjny?


Brokerów reasekuracyjnych zatrudniają kancelarie brokerskie. Co ważne, osoba, która zdobyła licencję i pracuje jako broker, może rozwijać swoją ścieżkę kariery, np. awansując na stanowiska kierownika oddziału kancelarii czy stanowisko dyrektorskie. Broker może także otworzyć własną działalność gospodarczą i w jej ramach zajmować się reasekuracją w ubezpieczeniach.


Ile zarabia broker reasekuracyjny?


Wynagrodzenie za pracę brokera bardzo często opiera się na systemie obejmującym stałą podstawę i premię wypłacaną w zależności od wyników. Dlatego zarobki są ściśle zależne od liczby klientów i podpisanych umów reasekuracyjnych. Wpływ ma nie nie także renoma czy lokalizacja firmy brokerskiej.

Przeczytaj także: