Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Dyrektor szkoły niepublicznej - wymagania, kwalifikacje, cechy

2019-05-14

Wymagania dotyczące dyrektora szkoły publicznej są dosyć liczne. Musi on spełniać szereg warunków, by mógł kierować placówką oświatową. Z zasady jest nauczycielem. A jak wygląda to w przypadku niepublicznej placówki? Jakie wymagania, kwalifikacje i cechy powinien posiadać dyrektor szkoły niepublicznej?

 

Dyrektor szkoły - wymagania

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, stanowisko dyrektora szkoły publicznej, czy innej placówki oświatowej, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany. To jednak nie wszystko! Musi on spełnić szereg wymogów na dyrektora szkoły. Spośród najważniejszych można wskazać wykształcenie wyższe i tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne i posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela. Ponadto, musi on mieć ukończony chociażby kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela czy doświadczenie w pracy dydaktycznej. Na koniec powinien uzyskać w okresie ostatniego roku przynajmniej pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

 

Wymogi konieczne do zarządzania szkołami i placówkami publicznymi już budzą respekt. Jednak pod koniec marca 2019 roku MEN ogłosiło projekt dotyczący zmiany wymagań na stanowisko dyrektora. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2019 roku i będą zaostrzały wymagania stawiane osobom sprawującym funkcje kierownicze. Jedną z kluczowych zmian ma być osiągnięcie przez nauczyciela co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w okresie ostatnich pięciu lat. A jak powinny wyglądać kwalifikacje wicedyrektora szkoły? Obowiązujące prawo oświatowe nie do końca precyzuje jego pozycję. W przepisach o powołaniu wicedyrektora znajdziemy jedynie informację, że wybiera go dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

 

Kwalifikacje dyrektora szkoły niepublicznej

 

W przypadku dyrektora szkoły niepublicznej, wymagania mu stawianie nie są tak rygorystyczne, jak w publicznych placówkach oświaty. Zatem jak powinny kształtować się kwalifikacje dyrektora przedszkola niepublicznego czy kwalifikacje dyrektora szkoły niepublicznej? Tutaj odpowiedź jest dość prosta.

 

W przypadku dyrektora przedszkola niepublicznego czy szkoły nie mają zastosowania regulacje ze wspomnianego wyżej rozporządzenia. Te dotyczą tylko i wyłącznie placówek publicznych. Oznacza to, że kierować szkołą niepubliczną może zarówno nauczyciel, jak i osoba nim niebędąca. Dyrektora powołuje organ prowadzący i to on może określić wymagane kwalifikacje w statucie szkoły. Nie ma jednak takiego obowiązku. Warto także nadmienić, że wybór dyrektora placówki niepublicznej odbywa się z pominięciem procedury konkursowej.

 

W tym wszystkim jest jednak pewien haczyk - osoba zajmująca stanowisko dyrektora w szkole niepublicznej powinna posiadać kwalifikacje pedagogiczne. Dlaczego to takie ważne? Ma to związek z odpowiedzią na pytanie: „kto sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole?”.

 

Choć w przypadku szkół niepublicznych przepisy do końca nie regulują tej kwestii, biorąc pod uwagę rolę takiego nadzoru, uważa się, że przewodzić placówce powinna osoba z kompetencjami pedagogicznymi. W przeciwnym razie dyrektor musi powierzyć sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole niepublicznej osobie posiadającej takie kompetencje. Jest to ważne z jeszcze jednego powodu - szkoły niepubliczne, w takim samym zakresie jak placówki publiczne, podlegają zewnętrznemu nadzorowi kuratora oświaty.

 

Cechy dyrektora szkoły

 

Choć szkołą niepubliczną, w przeciwieństwie do szkoły publicznej, może kierować osoba nieposiadająca określonego stopnia awansu zawodowego i niebędąca nauczycielem, to osoby sprawujące władzę zarówno w jednej, jak i drugiej placówce, powinny posiadać pewne atrybuty. Jako dyrektorzy szkoły otrzymują obszerny zakres kompetencji ekonomicznych, psychologicznych i prawnych. Pracodawcą dyrektora szkoły jest sama szkoła.

 

Zarządzanie w ich przypadku wymaga konkretnych umiejętności między innymi z zakresu organizacji pracy, doświadczenia czy chociażby znajomości etyki postępowania w pracy. Nie bez znaczenia wydaje się także znajomość ludzkiej psychiki, zdyscyplinowanie i stanowczość, ale także komunikatywność i umiejętność panowania nad sobą. Zaletą będzie także doskonałe radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, a także szybkość podejmowania decyzji. Wobec powyższego można śmiało stwierdzić, że cechy dyrektora szkoły nie różnią się znacząco w przypadku poszczególnych rodzajów szkół, a są podobne dla wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych.

 

Przeczytaj także: