Odszkodowanie za zwolnienie z pracy 2019-01-10

Odszkodowanie dla pracownika


Każdy pracownik ma 5 podstawowych praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Są to:

    • prawo do wykonywania zadań zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę,
    • prawo do godziwego wynagrodzenia,
    • zakaz dyskryminacji,
    • prawo do wypoczynku,
    • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kolejnym prawem jest prawo do okresu wypowiedzenia w momencie rozwiązania stosunku pracy. W przypadku naruszenia tego prawa pracownik ma możliwość odwołania się od tej decyzji i ubiegania się o odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie i pozbawienie okresu wypowiedzenia.

 

Kiedy przysługuje odszkodowanie od pracodawcy


Odszkodowanie dla pracownika za zwolnienie z pracy jest przyznawane wtedy, jeżeli było to bezpodstawne zwolnienie pracownika (np. w momencie, gdy pracodawca wręcza bezpodstawną dyscyplinarkę).  

Pieniężna rekompensata należy się także pracownikowi, któremu zostało wręczone wypowiedzenie, ale zostały przy tym naruszone formalne zasady. Pracodawca ma bowiem wręczyć pracownikowi pisemne wypowiedzenie, w którym będzie podane uzasadnienie zwolnienia. W przypadku braku wytłumaczenia pracownik może ubiegać się o rekompensatę za utracone stanowisko. Do przyczyn zwolnienia można zaliczyć między innymi restrukturyzację w firmie, która wiąże się z likwidacją stanowiska, naruszenie obowiązków przez pracownika, utratę zaufania w stosunku do podwładnego, nieuzasadnione i liczne nieobecności w pracy, uchylanie się od wykonywania poleceń zleconych przez przełożonego.

Jeżeli pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie, to wtedy nie należy mu się żadne odszkodowanie. W tym przypadku pracodawca musi dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób został naruszony regulamin.

 

Zwolnienie z pracy do sądu


Osoba, która uważa, że niezgodnie z prawem rozwiązano z nią umowę o pracę, ma możliwość wnieść do sądu sprawę o ponowne zatrudnienie bądź wypłatę odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest równa wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownik musi jednak pamiętać, że nawet nieuzasadnione zwolnienie z pracy ma moc, jeżeli nie zostało podważone drogą sądową. Pracownik ma 21 dni na złożenie odwołania od decyzji pracodawcy (artykuł 264. Kodeksu Pracy). Czas ten jest liczony od dnia wręczenia mu zwolnienia z pracy. Jeżeli podane terminy nie zostały zachowane, to roszczenie o odszkodowanie może okazać się nieskuteczne.

Przeczytaj także:

Skomentuj