Wybrana kategoria

Podatek leśny – kto płaci, wysokość

2020-02-13

Kto i komu płaci podatek leśny?

 

Zasady opłacania tego podatku reguluje Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Zgodnie z pierwszym artykułem dokumentu, obowiązkowi płatności podlegają określone w ustawie lasy (w tym wypadku rozumiane jako grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy), z wyjątkiem lasów, które zostały zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Obowiązek podatkowy dotyczy osób prawnych, osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są:
- właścicielami lasów (z zastrzeżeniem ust. 3 art. 2. ustawy o podatku leśnym),
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- wieczystymi użytkownikami lasów,
- posiadaczami lasów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

W przypadku tego rodzaju zobowiązania finansowego organem podatkowym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Podatek leśny 2020: stawka

 

Ile wynosi podatek leśny? Ważne są tu dwie informacje.

 

1. Od jednego hektara płaci się równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (oblicza się ją według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy).

Kwotę tę przedstawia prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W jego komunikacie z 18 października 2019 czytamy: „Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3”.

 

Zatem wykonując proste obliczenia, podatek leśny 2020 wyniesie 42,7328 zł – za 1 ha lasu (w roku ubiegłym było to 42,2356 zł – za 1 ha lasu).

 

2. Jeżeli lasy wchodzą w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka wynosi 50% kwoty obliczonej wyżej, czyli 21,3664 zł.

 

W zależności od tego, czy płatnikiem jest osoba fizyczna, czy osoba prawna (lub inna forma określona w ustawie zobowiązaną do płatności) określone są różne terminy płatności podatku.


Zwolnienie z podatku leśnego

 

Jak w przypadku innych opłat podatkowych, tak i tu można liczyć na zwolnienia. Dotyczą one:
- lasów z drzewostanem w wieku do lat 40,
- lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,
- użytków ekologicznych.

 

Ponadto z płacenia zwolnione są niektóre organizacje, instytucje. Wymienione zostały w art. 7. ust. 2. ustawy. To między innymi uczelnie, instytuty badawcze.

 

Dodatkowo istnieje przepis, który mówi, iż rada gminy, za pomocą uchwały może wprowadzić inne zwolnienia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

Przeczytaj także: