Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia – podstawowe informacje

2019-02-20

Zajęcia komornicze – alimenty


Każdy pracownik powinien za swoją pracę otrzymać pieniądze. W przypadku niewypłacenia pensji zatrudniony ma prawo do skierowania sprawy do sądu. Są jednak sytuacje, w których pracodawca może odjąć pewne części z wynagrodzenia danej osoby bez jej zgody. Dzieje się tak w momencie, gdy podwładny jest prawnie obciążony zajęciami komorniczymi. Jednym z przykładów takiej „konfiskaty” mogą być alimenty, czyli świadczenia na rzecz innych osób (najczęściej wynikające z pokrewieństwa).

 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę


Aby można było przekazać część pensji na prawne zobowiązania, trzeba uprzednio odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkę na podatek od osób fizycznych. Według artykułu 87. Kodeksu pracy do zajęć komorniczych zalicza się między innymi:

    • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
    • sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż wyżej wymienione,
    • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
    • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w godzinach pracy na terenie zakładu pracy.

Ważna jest tutaj także kolejność potrąceń z pensji, co dotyczy głównie tych pracowników, na których ciąży kilka wyroków. Świadczenia z tytułu zaległości alimentacyjnych będą egzekwowane jako pierwsze. Jest to istotne głównie dlatego, że nie można całej pensji pracownika przeznaczyć na zajęcia komornicze.

 

Alimenty – ile można potrącić z wynagrodzenia


Prawo zabrania przekazania całej sumy wypłaty na świadczenia alimentacyjne. Dlatego zostały określone następujące limity:

    • do wysokości 3/5 zarobków netto w przypadku zajęć alimentacyjnych,
    • do wysokości ½ netto w przypadku innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych.

W praktyce oznacza to, że należności z tytułu alimentów nie mogą przekraczać 60% wynagrodzenia za pracę. Warto tutaj także nadmienić, że jest możliwość pokrywania takich zobowiązań z premii otrzymanych z zakładowego funduszu nagród oraz dodatkowych świadczeń rocznych.
Pracodawca może dokonać potrąceń, jeżeli otrzyma klauzulę wykonalności, która wydawana jest w wyniku postępowania sądowego. Jeżeli w danym momencie nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne wobec pracownika, to pracodawca nie ma prawa samodzielnie zmniejszać wypłaty podwładnego.

 

Potrącenia alimentacyjne a kwota wolna od potrąceń


W przypadku zajęć komorniczych zostały określone kwoty wolne od potrąceń, co ma pozwolić pracownikowi godnie żyć i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy dana osoba nie będzie miała środków do normalnego funkcjonowania.

Trzeba tutaj podkreślić, że zajęcia alimentacyjne zawsze będą stanowić 60% pensji, niezależnie od tego, ile zarabia dany pracownik.

W innych przypadkach kwoty wolne od potrąceń są zależne między innymi od miejsca zamieszkania, rodzaju świadczenia oraz wymiaru czasu pracy.

Przeczytaj także:

Skomentuj