Przetarg ograniczony a nieograniczony

 
Przetarg ograniczony a nieograniczony

Kto może brać udział w przetargu? Do kogo kierowane są oferty i gdzie publikowane? Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje znowelizowane Prawo zamówień publicznych, regulujące kwestie tzw. przetargu ograniczonego i nieograniczonego.

 

Przetarg ograniczony i nieograniczony – czym są?

 

Przygotowanie oferty przetargowej krok po kroku bywa powodem wielu wątpliwości. Przetarg jest jednym ze sposobów wyboru oferty sprzedawcy (np. nieruchomości, sprzętu specjalistycznego itp.) lub usługodawcy. W ofertach dotyczących konkursów przetargowych muszą zostać podane między innymi takie informacje jak miejsce oraz przedmiot przetargu, termin składania oferty, terminy wykonania pracy / dostarczenia dóbr, inne warunki, jakie musi spełnić wykonawca przetargu.

 

Przetargi mogą być nieograniczone i ograniczone. Informacje na temat każdego z nich znajdziemy w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przetargowi nieograniczonemu poświęcony jest Oddział 2 (art. 132-139), a ograniczonemu Oddział 3 (art. 140-151).

 

Składanie ofert:

 

  • przetarg nieograniczony

 

Jak czytamy w ustawie:

 

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

 

Zamówienie przetargowe przekazywane jest do ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Od tego momentu zainteresowani mają co najmniej 35 dnia na złożenie oferty przetargowej (w uzasadnionych, określonych w ustawie okolicznościach termin może zostać skrócony do co najmniej 15 dni).

 

W dalszej kolejności zamawiający dokonuje badania, oceny wszystkich otrzymanych ofert. Na tej podstawie przeprowadza kwalifikację wykonawców. Warto pamiętać, że zamawiający musi mieć obiektywne podstawy do wykluczenia danego wykonawcy w postępowaniu. Obiektywnie uzasadniona powinna być zarazem najwyższa ocena przyznana któremuś z wykonawców.

 

Postępowanie przetargowe kończy się wyborem najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniem procedury.

 

  • przetarg ograniczony

 

We wspomnianym akcie prawnym przetarg ograniczony definiowany jest następująco:


Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

 

W tym trybie dane zawarte w zamówieniu przetargowym są nieco inne niż w przypadku przetargu nieograniczonego.

 

Zamówienie musi zawierać dodatkowo między innymi (art. 142):

 

  • informację o etapach postępowania, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewiduje taką możliwość;
  • informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert wraz z podaniem liczby wykonawców oraz kryteriów selekcji (...) jeżeli są ustalone;
  • opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • sposób oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Przetarg ograniczony – termin, ograniczenia

 

Wykonawcy mają co najmniej 30 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym – licząc od dnia przekazania oferty o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Także w tym przypadku termin może zostać skrócony do co najmniej 15 dni – w uzasadnionych okolicznościach, np. gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Co istotne, wszystkie wnioski rozpatrywane są w tym samym czasie, już po upływie terminu ich nadsyłania.

 

Jak wyżej wspomniano, w konkursie przetargowym o charakterze ograniczonym biorą udział wyłącznie te podmioty, które zostały zaproszone do złożenia wniosku o udział w postępowaniu. W ustawie wyraźnie zaznaczono (art. 146.2), że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony.

 

Zamawiający może ograniczyć liczbę zaproszonych do przetargu wykonawców – o ile jest ona dostateczna do przeprowadzenia konkursu i nie mniejsza niż 5.

 

W dalszej części postępowania wykonawcy składają oferty przetargowe w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert (w uzasadnionych okolicznościach termin może zostać skrócony do co najmniej 10 dni).

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty