Staż unijny - zasady, wynagrodzenie, przedłużenie. Wszystko o stażu

2018-10-09

 

Staż z Unii Europejskiej

 

Dzięki wsparciu unijnemu Polska ma możliwość wykorzystania środków przeznaczonych dla państw członkowskich na realizację wsparcia zatrudnienia dla młodych. Program Wiedza Edukacja Rozwój to jeden z nich. Dzięki projektowi spora część finansów trafia do uczelni wyższych. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z:

  • programów stażowych,
  • certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych,
  • wizyt studyjnych u pracodawców,
  • tworzenia zespołów projektowych ,
  • dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców.

 

Powyższe propozycje stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej wśród możliwości realizowanych w ramach środków unijnych. Szkoły wyższe ponadto mogą wykorzystać fundusze europejskie do projektów związanych ze współpracą uczelni z zagranicą, zajęć w językach obcych, czy właśnie staży z Unii Europejskiej. 

 

Różne instytucje europejskie oferują polskim studentom wachlarz staży. Dzięki tej praktyce można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, poćwiczyć język obcy i odnaleźć się w międzynarodowym środowisku. Staże można odbyć m.in. w 

  • Parlamencie Europejskim,
  • Komisji Europejskiej,
  • Radzie Europy,
  • Trybunale Sprawiedliwości UE,
  • Komisji Regionów.

 

Staż europejski

Staże są płatne. Przykładowo praktyka w Radzie Unii Europejskiej w ubiegłym roku trwała 5 miesięcy. Wysokość grantu opiewała na kwotę 1159,44 euro za miesiąc. Można było także postarać się o zwrot kosztów podróży w zryczałtowanej stawce na linii z Brukselą. Jednak, aby dostać się na taki staż, trzeba mieć bardzo dobre wyniki w trakcie studiów. W związku z tym, że program nie jest skierowany tylko na rynek Polski, mogą brać w nim udział przedstawiciele innych krajów członkowskich. Stąd liczba miejsc ograniczona. Unia dba o równowagę geograficzną i równowagę płci przy przydzielaniu miejsc stażowych. Każdego roku o unijny staż ubiega się do 5000 osób. Przyjętych zostaje 50. 

 

Staż unijny z Urzędu Pracy

Innego rodzaju stażami są staże finansowane przez Unię Europejską. Środki unijne przeznaczane są na wypłatę stypendium stażowego dla stażystów skierowanych do odbycia stażu przez Urząd Pracy. Staże, których organizatorami są PUP-y, przeznaczone są stricte dla osób bezrobotnych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Staż unijny zasady

 

Na stażu unijnym zyskują zarówno pracodawcy, jak i bezrobotni. Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju dofinansowania, muszą zgłosić się do właściwego dla nich urzędu pracy. Powiatowe Urzędy Pracy w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozyskują dofinansowanie z wojewódzkich placówek. 

 

Pracodawca ubiegający się o środki na stażystę unijnego zobowiązany jest do złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony urzędowej. Bezrobotny podczas odbywania stażu otrzymuje 120% zasiłku dla bezrobotnych, każdego miesiąca stażowego.

 

Urząd tak naprawdę pośredniczy na linii pracodawca-stażysta, gdyż środki za realizację stażu trafiają najpierw do urzędu, a potem do stażysty. Umowa o staż zawierana jest pomiędzy pracodawcą a urzędem, więc nie jest to umowa o pracę. Dlatego też na czas trwania takiego stażu - stażysta nie jest de facto osobą zatrudnioną. Tylko w latach 2007-2013 przeznaczono kwotę 1,4 miliarda euro, czyli około 5,6 miliarda złotych na realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy. 

 

Staż unijny - jak dostać się na staż unijny za pośrednictwem PUP?

 

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, sam PUP może zaoferować ci staż. W zależności od środków, jakimi dysponuje, możesz zostać skierowany na staż, za który zostanie ci wypłacone stypendium stażowe z Funduszy Pracy lub właśnie ze środków unijnych. Pamiętaj, że za staż wynagrodzenie nie przysługuje, gdyż nie ma stosunku pracy. Pieniądze, które otrzymujesz to właśnie stypendium stażowe. Osoba odbywająca staż może postarać się o przedłużenie stażu unijnego. Ile wynosi staż, jego czas trwania? - o tym poniżej. 

 

Staż unijny - jak dostać?

 

Aby dostać staż unijny, musisz przede wszystkim zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. W trakcie rozmowy z indywidualnym doradcą możesz wspomnieć, że chciałbyś odbyć staż. Po profilowaniu najprawdopodobniej zostaniesz skierowany do jego odbycia, jeżeli mieścisz się w przedziale wiekowym, którym staż przysługuje. Staże unijne dla bezrobotnych cieszą się sporym powodzeniem wśród osób zarejestrowanych. W pierwszej kolejności na staż mogą zostać skierowane osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby bezrobotne do 25. roku życia, niepełnosprawni, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotni, kobiety, czy osoby 50+. Jeżeli PUP dysponuje środkami unijnymi, z pewnością trafisz na staż dotowany przez Unię. 

 

Staż wynagrodzenie 

 

Wysokość wynagrodzenia za staż, czyli stypendium stażowe ze środków unijnych. Jest to tzw. 120% zasiłku dla bezrobotnych. W tym wypadku wynagrodzenie stażowe z Unii Europejskiej wynosi 997,40 PLN. Ogólnie stażyście z PUP przysługuje stypendium stażowe niezależnie od tego, czy jest to staż unijny, czy ten dotowany z Funduszu Pracy. 

 

Ile wynosi staż?

 

To, ile wynosi staż unijny, zależy od tego, czy chcemy starać się o jego przedłużenie, czy też nie. Staż z Unii Europejskiej, a konkretnie z jej środków finansowych organizowany przez PUP może trwać minimalnie 3 miesiące. W szczególnych przypadkach można starać się o jego przedłużenie do 6, a nawet 12 miesięcy. 

 

Staż unijny a PIT


Staż z funduszy unijnych
jest zwolniony od podatku dochodowego. Oznacza to, że stypendium stażowe, które pobiera stażysta w zakresie projektu związanego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacane jest jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Korzysta więc ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

 

Przedłużenie stażu unijnego

 

Co do zasady staż z PUP nieważne czy finansowany ze środków unijnych, czy z Funduszu Pracy trwa minimalnie 3 miesiące. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość jego przedłużenia. Kiedy staż z projektu unijnego można przedłużyć? Można to zrobić w szczególnych przypadkach. Staże ze środków unijnych mogą zostać wydłużone tylko i wyłącznie dla osób, które znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji na rynku pracy, jednak jest to rzadko praktykowane. Zazwyczaj osoby w danym przedziale wiekowym kwalifikują się do odbycia stażu w przedziale czasowym z góry narzuconym. 

Przeczytaj także:

Skomentuj