Staż z urzędu pracy - korzyść dla bezrobotnego i pracodawcy 2017-09-28

Staż z urzędu pracy uregulowany jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on służyć temu, by bezrobotni mogli wykonywać pracę i nabywać praktyczne umiejętności zawodowe bez formalnego nawiązywania stosunku pracy między nimi a pracodawcą.

 

Bezrobotni są kierowani na staż przez właściwego starostę. Długość stażu może wynosić od 3 do 12 miesięcy.

 

  • osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia, mogą być skierowane na staż na okres 3-12 miesięcy,

  • pozostali bezrobotni mogą być skierowani na staż na okres 3-6 miesięcy.

Bezrobotnemu w trakcie stażu przysługuje comiesięczne stypendium, którego wysokość regulują przepisy. Aktualne zestawienie (zaktualizowane na dzień 31.08.17) jest dostępne na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia. Za okres odbywania stażu osobie bezrobotnej nie przysługuje natomiast prawo do zasiłku.

 

Ponadto stażysta nabywa prawo do świadczenia urlopowego podczas stażu - 2 dni na każde 30 dni odbywania stażu.

 

Art. 53 par. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi o formalnej stronie stażu. Odbywa się on „na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

 

Program powinien określać:

 

  1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
  2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
  3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  5. opiekuna osoby objętej programem stażu”.

Starosta kontroluje przebieg stażu i to, czy odbywa się on zgodnie z zawartą umową. Po jego zakończeniu wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

Staż z urzędu pracy przynosi korzyści zarówno osobie bezrobotnej, jak i pracodawcy.

 

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni wymienione są następujące, oprócz stypendium, korzyści dla stażysty: nabycie umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy oraz szansa na uzyskanie pracy u pracodawcy, u którego odbywał się staż.

 

Z kolei pracodawca zyskuje wykonaną pracę bez obciążenia finansowego firmy, a także sprawdzi kompetencje bezrobotnego jako potencjalnego kandydata do pracy oraz może przygotować go do podjęcia pracy na danym stanowisku zgodnie z potrzebami firmy.

Przeczytaj także:

Skomentuj