Świadectwo pracy - co to jest, wzór, wydanie i rozporządzenie 2018-11-08

 

Świadectwo pracy - co to jest?

 

Świadectwo pracy to jednej z najważniejszych dokumentów pracowniczych. Na podstawie świadectwa stwierdza się zatrudnienie pracownika u konkretnego pracodawcy. Jest to dokument niezbędny, który wymagany jest przy podejmowaniu kolejnego zatrudnienia. 

 

Świadectwo pracy wzór

 

W świadectwie pracy musi znaleźć się kilka niezbędnych informacji. Jakiego rodzaju są to informacje? Poniżej niezbędne punkty - czyli wzór świadectwa pracy w pigułce. 

 

Świadectwo pracy przykład - niezbędne informacje:

 

  • okres wykonywania pracy,
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • zajmowane stanowiska pracy,
  • tryb rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • niezbędne informacje potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych,
  • niezbędne informacje potrzebne do ustalenia uprawnień ubezpieczenia społecznego.

 

Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi co do zasady w ostatnim dniu pracy, czyli w momencie zakończenia stosunku pracy. Jeżeli w dokumencie znajdą się błędy, należy je niezwłocznie zgłosić. Sprostowanie świadectwa pracy należy do obowiązku pracodawcy, tak samo, jak wydanie świadectwa pracy. 

 

Świadectwo pracy umowa zlecenie

 

Osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, w świetle prawa nie jest pracownikiem. Kwestie związane ze świadectwem pracy Kodeks pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej wyjaśniają jednoznacznie. Po zakończeniu umowy zlecenia nie wystawia się świadectwa pracy.

 

Świadectwo pracy rozporządzenie

 

Zapisy stanowią, że pracownikiem jest osoba, która zawarła umowę o pracę z pracodawcą. Wtedy oficjalnie można mianować ją pracownikiem. W związku z powyższym po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenie świadectwo pracy nie może zostać wystawione. Świadectwo pracy wystawiane jest tylko dla osób, które zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. 

 

Na podstawie umowy cywilno-prawnej może zostać wystawione jedynie zaświadczenie o okresie wykonywania zlecenie na prośbę zleceniobiorcy. Takie zaświadczenie może być potrzebne np. w celach rejestracyjnych w urzędzie pracy przy ustalaniu okresów zatrudnienia lub zasiłku. 

 

Wydanie świadectwa pracy

 

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy? Co do zasady świadectwo pracy powinno być wydane pracownikowi bezzwłocznie po ustaniu stosunku pracy. Data wystawienia świadectwa pracy to ostatni dzień, w którym pracownik związany jest stosunkiem pracy z pracodawcą. 

 

Nawet jeżeli pracownik rozliczy się z pracodawcą wcześniej i nie świadczy stosunku pracy do ostatniego dnia wynikającego z umowy lub rozwiązania umowy, to świadectwo pracy nie może być wystawione wcześniej. 

 

Nie ma takiej możliwości, aby pracodawca nie wydał świadectwa pracy. Niezależnie od powodu rozwiązania umowy. 

 

Świadectwo pracy jest niezmiernie ważnym dokumentem. Na jego podstawie uzyskasz urlop od kolejnego pracodawcy. Jest też podstawą do ustalania okresów składkowych do emerytury.

 

Jeżeli pracodawca nie wyda w terminie świadectwa pracy, przysługuje ci odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia. Jest to odszkodowanie za twój czas pozostawania bez pracy w związku z brakiem tego dokumentu. Termin wypłaty odszkodowania nie może być jednak dłuższy niż 6 tygodni. 

 

Jeśli w twoim świadectwie znajduje się błąd lub brakuje kompletu informacji, możesz zażądać sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę. Pracodawca ma czas na wydanie świadectwa pracy w nowej wersji do 7 dni od momentu złożenia wniosku o sprostowanie u pracodawcy. Jeżeli to nie nastąpi, pracownik może skierować sprawę do sądu. 

    

Aktualny wzór świadectwa pracy możesz zobaczyć tutaj

 

Przeczytaj także:

Skomentuj