Wybrana kategoria

Taksator – kto to? Czym się zajmuje?

2019-12-10

Kim jest taksator?

 

Taksator to rzeczoznawca, którego zadaniem jest wycena wartości m.in.:
• nieruchomości,
• gruntów,
• pojazdów,
• maszyn,
• towarów,
• ładunków,
• złóż kruszyw,
• nietypowego mienia.

 

W klasyfikacji zawodów i specjalności zostały wyszczególnione dwie profesje związaną z pracą taksatora:
• taksator – numer 331506,
• taksator ryzyka działalności firm – numer 331508.

 

O ile ten pierwszy na co dzień zajmuje się przede wszystkim wyceną nieruchomości i (zwykle w mniejszym stopniu) innych wymienionych dóbr, zadaniem drugiego rzeczoznawcy jest szacowanie wartości i ryzyka planowanej przez przedsiębiorcę inwestycji.

 

Co robi taksator?

 

Do rzeczoznawcy nieruchomości i innych dóbr zgłaszają się przede wszystkim osoby, których mienie zostało zniszczone w wyniku jakiegoś zdarzenia losowego. Taksator może na przykład oszacować wysokość strat, jakie powstały po pożarze domu.

 

Pracownik dokonuje oględzin, w miarę potrzeby wykonuje zdjęcia, sporządza raport, w którym opisuje mienie wraz z wyszczególnieniem ubytków i strat, wskazuje ich przyczynę, ocenia wartość mienia oraz oblicza wysokość ewentualnego odszkodowania.

 

Wymagania w zawodzie

 

Jest to zawód regulowany prawnie – by go wykonywać, niezbędne jest uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego. Uzyskanie uprawnień jest jedyną drogą (praca bez licencji jest zagrożona grzywną do 50 tys. zł).

 

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rzeczoznawcą może zostać osoba, która:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo: przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów,
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe;
• ma wyższe wykształcenie;
• ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
• odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości;
• przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Taksator nieruchomości może zatrudnić się w kancelarii rzeczoznawców majątkowych. Wiele osób decyduje się na własną działalność gospodarczą. Warto zauważyć, że zgodnie z badaniem Barometr zawodów zapotrzebowanie na taksatorów jest stałe prawie w całej Polsce, a w kilkudziesięciu powiatach, szczególnie na zachodzie kraju, notuje się deficyt pracowników. Nadwyżkę pracowników wykonujących ten zawód z kolei obserwuje się w powiecie lubartowskim, jarosławskim, jasielskim oraz w Toruniu.

 

Taksator – zarobki

 

Rzeczoznawca majątkowy może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, jednak zarobki różnią się w zależności od stażu pracy czy lokalizacji kancelarii. Mediana miesięcznej pensji taksatora wynosi 5480 zł brutto. 25% najlepiej opłacanych rzeczoznawców mienia otrzymuje powyżej 7020 zł brutto miesięczne. Jedna czwarta pracowników zarabia mniej niż 4240 zł brutto miesięcznie.

 

Przeczytaj także: