Ulga na start dla nowych przedsiębiorców 2018-04-11

Prezydent podpisał pakiet ustaw w ramach Konstytucji dla Biznesu. Przewidują one kilka bardzo atrakcyjnych rozwiązań dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przede wszystkim wprowadzono możliwość prowadzenia firmy, bez konieczności jej rejestracji. Co więcej nowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na start dzięki czemu przez 6 miesięcy nie zapłacą składek ZUS, utrzymano również tzw. mały ZUS. Prześledźmy nowe rozwiązania dla przedsiębiorców.

Zarabiasz mało – nie rejestrujesz działalności

Przede wszystkim należy wskazać, że omawiane rozwiązania dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pierwsze z nich to brak konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i co za tym idzie brak konieczności opłacania składek ZUS. W myśl ustawy prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której:

  •     przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
  •     która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.


Zatem kluczowy będzie tutaj uzyskiwany przychód, nie będzie on mógł przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to ukłon w stronę osób prowadzących niewielką działalność często o charakterze dorywczym czy sezonowym.
Należy pamiętać, że  z rozwiązania tego skorzystają tylko osoby podejmujące działalność po raz pierwszy oraz takie, które nie prowadziły firmy w ostatnich 5 latach.
Oczywiście jeśli osoba rozpoczynająca działalność będzie miała taką wolę będzie mogła od razu zarejestrować działalność.  

Jeżeli przychód należny z działalności przekroczy w danym miesiącu połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę to działalność ta jest uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W takiej sytuacji prowadzący działalność ma obowiązek zarejestrowania jej w CEIDG w terminie 7 dni, od dnia w którym nastąpiło przekroczenie.  

Instytucja działalności nieewidencjonowanej nie znajdzie zastosowania do wspólników spółki cywilnej.

Ulga na start i mały ZUS

Kolejnym rozwiązaniem jest ulga na start, kiedy to przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek ZUS przez okres 6 miesięcy. Ponownie rozwiązanie to jest adresowane do osób podejmujących działalność po raz pierwszy oraz tych, które nie prowadziły działalności przez ostatnie 5 lat. Co więcej działalność nie może być podejmowana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Tutaj również przedsiębiorca może zrezygnować ze zwolnienia zgłaszając się do ZUS jako płatnik składek.  Trzeba zaznaczyć, że po upływie 6 miesięcy kiedy skorzystamy z ulgi na start, będzie można skorzystać z tzw.  małego ZUSu przez kolejne 24 miesiące.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 30 kwietnia.

Podstawa prawna:
art. 5, 18  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj