Weksel - definicja, rodzaj, funkcje

2019-07-12

Weksel - definicja

 

„Dokument stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy lub wskazanej przez niego osoby do zapłacenia określonej sumy pieniędzy osobie wymienionej w dokumencie lub jego okazicielowi w oznaczonym terminie”. Tak brzmi definicja weksla wg Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN. A więc weksel to rodzaj papieru wartościowego. Może go wystawić osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, spółka osobowa, kapitałowa oraz inne osoby prawne, z wyjątkiem spółki cywilnej, w przypadku której wystawcą weksla może być wspólnik.

 

Prawnie weksel regulowany jest przez Ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.

 

Rodzaj weksla

 

Można wyróżnić kilka odmian weksla, m.in.:

- weksel ciągniony (weksel trasowany) - w tym dokumencie wystawca weksla oznacza trasata (dłużnika wekslowego), który powinien opłacić kwotę wskazaną w dokumencie na rzecz remitenta (osoby, która powinna otrzymać pieniądze),
Weksel trasowany wg ustawy powinien zawierać:
„1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
8) podpis wystawcy wekslu”.

 

- weksel własny - dokument, za pomocą którego zobowiązanie finansowe zaciąga wystawca weksla. Dokument ten powinien zawierać:
„1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7) podpis wystawcy wekslu”.

 

- weksel in blanco - wypełniony jest tylko częściowo, z pominięciem niektórych danych, musi zawierać minimum podpis wystawcy, który ma zamiar zaciągnąć zobowiązanie. W przypadku tego dokumentu powinno dołączyć się deklarację wekslową określającą zasady przyszłej realizacji płatności.

 

Funkcje weksla

 

Wymienia się pięć funkcji weksla:

• płatnicza - weksel przekazuje się wierzycielowi zamiast pieniędzy,
• obiegowa - za pomocą indosu można przenosić prawa wekslowe z jednej osoby na inną,
• gwarancyjna - weksel to zabezpieczenie powstałego długu,
• kredytowa - płatność zobowiązania następuje z datą wyznaczoną na wekslu, a nie w momencie jego wręczenia,
• refinansowa - weksel można przedstawić w banku i otrzymać opisaną na nim kwotę (pomniejszoną o dyskonto).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj