Zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych w Polsce 2014-02-17

Kryzys gospodarczy nie ominął polskich emigrantów zarobkowych. Po utracie pracy za granicą część z nich decyduje się na powrót do kraju, żeby znaleźć tutaj pracę i oszczędzić na kosztach utrzymania.

Przy poszukiwaniu zatrudnienia w państwie innym niż to, w którym pracowało się ostatnio, bezrobotnemu przysługuje wsparcie w postaci transferu zasiłku dla bezrobotnych. Aby z niego skorzystać trzeba jednak dopełnić na czas niezbędnych formalności.

Cztery tygodnie na szukanie pracy

Wspólne zasady transferu zasiłków dotyczą państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Mają one przede wszystkim zabezpieczać szukających pracy poza państwem, w którym przysługuje im zasiłek. Wsparcie dla bezrobotnych wypłacane jest w kraju, w którym ostatnio byliśmy zatrudnieni. Jednak urzędy wymagają od zasiłkobiorców gotowości do podjęcia zatrudnienia - a o taką gotowość trudno, gdy przenosimy się szukać pracy gdzie indziej - na przykład w kraju ojczystym.

Poszukiwanie pracy w kraju ostatniego zatrudnienia

Po stracie pracy, zanim spróbujemy szukać szczęścia w innym państwie, oczekuje się od nas, że przynajmniej przez jakiś czas postaramy się znaleźć coś na miejscu. Dlatego dokumenty uprawniające do zarejestrowania jako poszukujący pracy w innym państwie (formularz U2) wydawane są po czterech tygodniach. Nie jest to jednak zasada stosowana rygorystycznie. Można zwrócić się do właściwych służb zatrudnienia z wnioskiem o wcześniejsze wydanie formularza U2. Takie wnioski są rozpatrywane w trybie pilnym w przypadku, gdy przenieść się chcemy do kraju, w którym pracę znalazł partner lub małżonek.

 

Ważne: Formularz U2 ważny jest jedynie w państwie, które zgłosiliśmy. Na transfer zasiłku do innego kraju potrzebne jest odrębne zaświadczenie.

Rejestracja w Polsce w ciągu siedmiu dni

Po przyjeździe do Polski bezrobotny, który korzysta z zasiłku przyznanego w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, musi zgłosić się do polskich służb zatrudnienia jako osoba poszukująca i gotowa podjąć pracę. Na takie zgłoszenie ma siedem dni od daty przyjazdu. Co bardzo istotne: zasiłek przysługuje na czas poszukiwania pracy. Prawo do niego tracimy, jeśli np. podejmiemy w kraju studia dzienne lub rozpoczniemy działalność gospodarczą.

Urząd powiatowy czy wojewódzki

Rejestracji jako osoba poszukująca pracy w Polsce należy dokonać we właściwym powiatowym urzędzie pracy. W wyjątkowych wypadkach wszelkie dokumenty złożyć można w wojewódzkim urzędzie pracy.

W takim przypadku urząd wojewódzki przekaże nasze dokumenty do jednostki w odpowiednim powiecie. Jeśli stawimy się w urzędzie powiatowym w pierwszym wyznaczonym przez niego terminie, rejestracja liczy się od dnia złożenia papierów w jednostce wojewódzkiej. Data rejestracji jest tu istotna, bo dopiero od niej może być wypłacany transferowany zasiłek. Jeśli zachowany został siedmiodniowy okres na rejestrację, zasiłek wypłacany jest bez żadnej przerwy.

Po rejestracji bezrobotny podlega wszelkim kontrolom i dotrzymywać musi terminów wyznaczanych przez powiatowy urząd pracy. Musi stawiać się na wyznaczone przez PUP spotkania, a żeby nie stracić prawa do zasiłku, nie może odmówić podjęcia znalezionej dla niego pracy.

Trzy miesiące na poszukiwania

Prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych co do zasady przyznawane jest na trzy miesiące. W wyjątkowych wypadkach może być przedłużone do pół roku. Decyzję o przedłużeniu podejmują zagraniczne służby zatrudnienia w kraju wypłacającym zasiłek.


Ubiegając się o przedłużenie wypłacania zasiłku transferowanego należy pisemnie wyjaśnić, czemu w ciągu trzech miesięcy nie udało się nam znaleźć zatrudnienia w kraju, do którego wyjechaliśmy i przedstawić argumenty, które uwiarygodnią szanse zdobycia pracy na miejscu. Można powołać się na przykład na ukończone kursy i szkolenia albo na sezonowość w branży, w której próbujemy się zatrudnić.

 

Jeśli urząd państwa, które wypłaca zasiłek nie przedłuży prawa do transferu, trzeba wrócić przed upływem terminu jego wygaśnięcia. To ważne, bo zwykle okres wypłacania wsparcia dla bezrobotnych jest dłuższy niż trzy miesiące, a nie wracając po utracie prawa do zasiłku transferowego tracimy też możliwość wykorzystania innych form pomocy, dostępnych w państwie wypłacającym świadczenie.

Kto, ile i w jakiej walucie?

Zasiłki transferowe wypłacane są przez służby państwa, w którym ostatnio pracowaliśmy. W związku z tym wpływają one na nasze konto bez pośrednictwa polskich urzędów. Kwota wypłacana bezrobotnemu regulowana jest przepisami kraju wypłacającego świadczenie, w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby na miejscu. Tak samo z walutą, w której otrzymamy wypłatę. Bezrobotni, którym zasiłek przyznano np. w Wielkiej Brytanii otrzymają go w funtach, a - przykładowo - z Irlandii - w euro.

Przeczytaj także:

Skomentuj