CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Koncepcja dla biznesu - czyli jak dobrze napisać biznesplan 2010-09-15

Gdy podjęliśmy już decyzję o założeniu firmy najważniejsze zadanie, które staje przed nami to sprawdzić nasz pomysł w praktyce. Do tego posłuży nam biznesplan. Jego zadaniem będzie ocena szansy powodzenia a przede wszystkim - ma on nam uświadomić ryzyko i słabostki naszego przedsięwzięcia, którymi musimy zająć się od pierwszych chwil istnienia firmy. Dla lepszego pokazania przydatności takiego planu, posłużymy się modelowym przykładem firmy „Sesjowstrzymywaczem”.

Biznesplan poza marginalizowaniem ryzyka ma nam pomagać prowadzić firmę w pierwszych miesiącach działalności. Ma to być „miejsce” gdzie będziemy gromadzić wszystkie kluczowe dla nas informacje. Dlatego musi być on wykonany najlepiej jak to tylko możliwe. No właśnie, JAK? Przede wszystkim, dzielimy nasz biznesplan na kilka rubryk a następnie przystępujemy do ich wypełnienia i gromadzenia potrzebnych danych.

Wstęp to streszczenie oraz charakterystyka przedsięwzięcia - powinien zawierać krótki i zwięzły opis projektu. Nasz wymyślony Sesjowstrzymywacz to projekt skierowany do wszystkich studentów, którzy nie mogą podejść w pierwszym terminie do egzaminów. Charakterystyka - celem projektu jest szeroko zakrojona pomoc dla studentów obarczonych zbyt dużą ilością zajęć i zaliczeń w okresie zimowym i wiosennym.

1. Nazwa - Sesjowstrzymywacz

2. Przedmiot działalności - organizacja pożytku studenckiego ds. kontaktu z władzami wyższych uczelni oraz pośrednicząca we wdrażaniu projektów unijnych na uczelniach

3. Charakterystyka pomysłodawcy/ów – 3 studentów ostatniego roku studiów kierunków marketing i zarządzanie, komunikacja społeczna oraz wydziału prawa

4. Forma organizacyjno-prawna działalności - wszyscy studenci mają status osób fizycznych, Sesjowstrzymywacz jest spółką jawną – dokładny kodeks spółek handlowych wraz z charakterystyką prawną dostępny jest na stronie http://www.skrypt.pl/index.php?d=prace&p=463

5. Siedziba firmy – akademik pokój 205

6. Terytorium – zasięg ogólnopolski

7. Historia projektu – projekt powstał DLA zestresowanych przez sesję studentów, celem przedsięwzięcia jest stworzenie alternatywy dla przestarzałego systemu oceniania. A także, wprowadzenie lepszej i mniej stresującej formy zdawania egzaminów

8. Analiza i studia poprzedzające biznesplan – nie stworzono do tej pory satysfakcjonującego systemu oceniania i sprawdzania wiedzy studentów. Sesja dla wielu studentów to (niepotrzebny) stres a dla pracodawcy wątpliwe kryterium oceniające umiejętności kandydata. Sesjowstrzymywacz pomniejszy znaczenie sesji dla udowodnienia kompetencji i kwalifikacji kandydata.

9. Analiza rynku – zapotrzebowanie na taką usługę jest sygnalizowane przez studentów od kilku lat. Jak dotąd, nie znalazła się firma ani instytucja chętna podjąć się takiego projektu. Obecne na rynku firmy oferują praktyki i staże dla wybranej grupy studentów ze średnią ocen powyżej 4,5. Sesjowstrzymywacz będzie skierowany do osób, które mają średnią min. 3,75 i wyższą, oraz które wyrażają wolę podniesienia kwalifikacji i dostania się na renomowaną praktykę lub staż. Niszą jest grono studentów, którym z różnych przyczyn nie udało się dobrze zakończyć egzaminów a chciałyby podnieść swoją średnią ocen.

10. Charakterystyka usług – ułatwienie dostępu do elitarnych praktyk poprzez skorzystanie z łatwiejszego sposobu na wysoką średnią. W trakcie takiego stażu, student przedkłada listę przedmiotów swojego kierunku i podczas praktyki jest zapraszany na szereg spotkań i warsztatów o charakterze rozrywkowym, które pomagają mu bez stresu przyswoić potrzebną wiedzę.

11. Niezbędne zezwolenia - uzyskanie zgody ministerstwa edukacji narodowej i sportu na prowadzoną działalność, uchwalenie rozporządzenia przez wydział oświaty Sejmiku Śląskiego co do zasad działania Sesjowstrzymywacza na mocy ustawy z dnia 1.01.2007 roku o współpracy z uczelniami wyższymi w województwie śląskim

12. Rynek docelowy - uczelnie państwowe oraz prywatne.

13. Podaż na rynku - połowiczne oferty firm - tj. na rynku występują rozdrobnione firmy oferujące szkolenia, staże lub wymiany studenckie jednak nadal brak przedsiębiorcy, który oferowałby cały pakiet świadczeń i pomocy dla studenta. Szansę dla Sesjowstrzymywacza stanowi zgromadzenie kilku pól działania w jednym miejscu- praktyki i szkolenia. Fenomenem będzie połączenie doświadczenia wysokiej jakości z możliwością poprawienia wyników na uczelni.

14. Ocena konkurencji – wieloletnia obecność na rynku firm oferujących wyjazdy za graniczne i kształcenie z nauką języka. Przedsiębiorstwa te oferują także szkolenia przedwstępne. Natomiast nie mają oni zezwoleń na certyfikowanie udziału w warsztatach na mocy zaliczenia z przedmiotu wliczanego do średniej końcowej

15. Ceny – od jednego studenta, który zdał pomyślnie sesję - 5 zł. Za zakończony na całej uczelni projekt – 1000 zł za program Sesjowstrzymywacz. Szkolenia i warsztaty z innych dziedzin – zależnie od wynegocjowanych stawek od 300 zł dla jednej grupy w górę.

16. Dystrybucja - pomoc we wdrożeniu systemu szkoleń na uczelniach

17. Promocja – bezpłatne prelekcje w okresie przed poprawkowym na wydziałach

18. Program ilościowy i wartościowy sprzedaży – w pierwszym semestrze działalności zakłada się, że z programu skorzysta ok. 5000 studentów. W tym przynajmniej 5 uczelni weźmie udział we wdrażaniu programu już w okresie poprawek we wrześniu

19. Koszty - koszty działalności Sesjowstrzymywacza to: koszt wyświetlacza i projektora multimedialnego –ok. 15 tyś. zł. Zorganizowanie sali wykładowej- w ramach porozumienia z samorządem uczelnianym bezpłatnie, materiały naukowe – ok. 600 zł

20. Koszt pracy - handlowiec oraz prawnik – 5 000PLN miesięcznie – umowa o pracę; metodyk – 2000 PLN miesięcznie – umowa o dzieło + 20% osiąganych dochodów ze sprzedaży programu i stopnia wdrożenia; dostarczyciele danych – 10 zł za 1 studenta, 100 zł podstawy za znalezienie uczelni oraz prowizja w zależności od wynegocjowanych stawek – umowa zlecenie

21. Koszt utrzymania biura (niezbędne materiały biurowe) - koszt około 1000 PLN miesięcznie

22. Koszty marketingu - W zależności od rozmachu inwestycyjnego

25. Koszty księgowości - około 500 zł miesięcznie

26. Lokalizacja – akademik

W pierwszej części naszego biznesplanu, opisaliśmy kwestie organizacyjne. W następnym artykule zostaną dokładnie opracowane informacje dotyczące uruchomienia przedsiębiorstwa i wdrożenia wszystkich potrzebnych procedur oraz możliwości pozyskania dotacji dla początkującego przedsiębiorcy

 

 

19.02.2007 - Zespół Praca.pl

Przeczytaj także:

Skomentuj