Jak napisać CV? Rodzaje CV

 
Jak napisać CV? Rodzaje CV

Jak przedstawić doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności w CV? Poznaj trzy główne sposoby tworzenia życiorysu zawodowego w oparciu o różne sposoby prezentacji danych o sobie.

 

Chronologia w CV

 

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że istnieją różne rodzaje CV. Najbardziej popularny jest tradycyjny życiorys, czyli inaczej chronologiczne CV, w którym całe doświadczenie zawodowe przedstawiane jest w oparciu o oś czasową i prezentowane od ostatnich doświadczeń zawodowych. W ten sposób prezentowanych jest 90-95% aplikacji i jest to rozwiązanie, do którego rekruterzy i pracodawcy mają największe zaufanie.

 

Efektywne CV chronologiczne powinno mieć następujące sekcje:

 

Doświadczenie zawodowe – w którym opisywane są po kolei (rozpoczynając od ostatniego miejsca pracy) kolejne firmy, w jakich pracował kandydat wraz z nazwą stanowiska oraz zakresem wykonywanych zadań. W tej części można również przedstawić najważniejsze sukcesy w pracy dla danej firmy.

 

Wykształcenie – u osób początkujących często znajduje się nad sekcją z doświadczeniem. Przy kilku latach doświadczenia zawodowego lepiej umieścić wykształcenie na końcu. Powinno obejmować ostatnie zdarzenia edukacyjne ważne dla zajmowanego stanowiska. Jeśli wykształcenie jest niezwiązane z wykonywanym zawodem, wystarczy podać ostatnie miejsce edukacji.

 

Szkolenia i kursy – informacje o szkoleniach i zdobytych umiejętnościach. Podaje się tylko te kursy i szkolenia, które są bezpośrednio związane z wykonywanymi zadaniami oraz charakterem pracy, o jaką stara się kandydat.

 

Kompetencje / umiejętności – zwłaszcza techniczne, zawodowe i językowe. Stanowią dodatkowe informacje i powinny odnosić się bezpośrednio do charakterystyki stanowiska pracy. Jeśli certyfikaty potwierdzające umiejętności są czasowe, warto podać datę ich ważności.

 

CV funkcjonalne

 

Jest to CV zorientowane wokół posiadanych umiejętności i kompetencji. Kwestia miejsc pracy oraz czasu, przez jaki piastowało się dane stanowisko, jest tu sprawą drugorzędną. Celem tej formy CV jest pokazanie, że kandydat sprosta wymaganiom stanowiska.

 

Niestety w Polsce życiorys funkcjonalny stosowany jest często po to, by ukryć długi okres przebywania bez pracy, pracę za granicą, brak aktywności zawodowej spowodowany rodzicielstwem czy chorobą. W efekcie pracodawcy nie do końca ufają takiemu CV i akceptują je jedynie wtedy, kiedy na danym stanowisku wymagane są umiejętności, które kandydat posiada i mogą być łatwo potwierdzone. Układ funkcjonalny CV jest również akceptowany w przypadku rekrutacji na wysokie stanowiska managerskie.

 

Kiedy warto stworzyć CV funkcjonalne?
• Gdy zmieniasz branżę, a jednocześnie spełniasz kryteria kwalifikacyjne na dane stanowisko (mimo tego, że nie pracowałeś w tym obszarze).
• Kiedy powracasz do zawodu, który wykonywałeś kiedyś, ale miałeś kilkuletnią przerwę (choć wtedy warto o tym również napisać).
• Kiedy masz naprawdę duże doświadczenie, zdobywane w rożnych miejscach i chcesz, by rekruter skupił się na kompetencjach, a nie kolejności wykonywanych prac.

• Kiedy masz doświadczenie w wielu różnych miejscach pracy, ale dokładnie na tych samych stanowiskach, w związku z czym opisywanie każdego z osobna nie ma większego sensu, bo musiałbyś powtarzać te same informacje.

 

CV mieszane

 

Ta forma życiorysu stanowi połączenie obu poprzednich typów. Skupia się na prezentacji umiejętności i kompetencji, ale z zaprezentowaniem również ram czasowych oraz konkretnych okresów pracy.

 

W CV mieszanym na początku zaznaczasz kompetencje i umiejętności, a w dalszej części skrót dotychczasowych miejsc zatrudnienia wraz z okresem, kiedy dla danej firmy pracowałeś. Nie musisz już opisywać każdego miejsca pracy, bo zbiorcze informacje na temat zadań i kompetencji wyjaśniałeś na początku.

 

CV bez doświadczenia

 

Duży problem z napisaniem życiorysu mają osoby początkujące na rynku pracy. Często nie wiedzą bowiem, jakie informacje mogą zawrzeć w CV, by nie wyglądało zbyt ubogo. Życiorys osoby z niewielkim doświadczeniem (bądź takiej, która nie ma go wcale) nie może być długi. Siłą rzeczy informacji, które można wpisać jest niewiele.

 

Najwięcej miejsca poświęca się informacjom o wykształceniu. Jeśli praca, o jaką się starasz, ma z nim związek, możesz podać tytuł pracy licencjackiej lub magisterskiej, informacje o konferencjach, w jakich uczestniczyłeś. Jeśli miałeś stypendium naukowe, to również warto o tym napisać.

 

Ponadto ważne są informacje dodatkowe – wszelkie aktywności poza szkołą bądź uczelnią, wolontariaty, inicjatywy. W CV osoby początkującej nie ma sensu umieszczać listy kompetencji (zwłaszcza miękkich – typu komunikacja czy zdolności negocjacyjne), bo osoba taka nie miała jeszcze okazji nawet sprawdzić, czy ma takie umiejętności.

 

Więcej artykułów "CV / Życiorys"

Polecane oferty