Wybrana kategoria

Wniosek o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2019-10-31

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co to jest?

 

KFN jest to fundusz szkoleniowy przeznaczony dla pracodawców i pracowników, którzy są zainteresowani przekwalifikowaniem lub aktualizacją wiedzy i umiejętności. W powiatowych urzędach pracy można ubiegać się o środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego rozumianego jako (art. 69a. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r):

• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Dofinansowanie szkoleń z urzędu pracy – jak uzyskać?

 

By uzyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pracodawca musi złożyć wniosek w najbliższym urzędzie pracy.

 

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości uzależnionej od wielkości firmy (nieprzekraczające jednak równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym roku na jednego uczestnika):
• zwrot w wysokości 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy;
• zwrot równy 80% kosztów kształcenia ustawicznego – przysługuje małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

 

Wypełniony wniosek KFS – co musi zawierać?

 

Co obejmuje zakres informacji przekazywanych przez pracodawcę we wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego? Przede wszystkim wzory wniosków można pobrać ze stron urzędów pracy. Przedsiębiorca musi podać na nim:
• informację czy pobierał wsparcie z środków KFS w bieżącym roku,
• pełne dane przedsiębiorstwa (w tym nazwę, adres siedziby, adres do korespondencji, miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, KRS, dane teleadresowe pracodawcy, adres strony internetowej i poczty elektronicznej, przeważające PKD, profil prowadzonej działalności, formę ogranizacyjno-prawną, formę własności, wielkość firmy, liczbę pracowników, a także odpowiedzieć na pytanie, czy pracodawca jest przedsiębiorcą w myśl ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców),
• kto będzie podlegać kształceniu ustawicznemu (pracodawca, wspólnik spółki, pracownik) wraz z liczbą osób,
• czy ubiega się o dofinansowanie z KFS na szkolenie w innym urzędzie pracy,
• czy suma środków otrzymanych i wnioskowanych przekroczy równowartość 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na każdą z osób podlegających kształceniu,
• czy ma osobowość prawną,
• dane osoby uprawnionej do podpisania umowy (pełnomocnictwo),
• nazwę i numer nieoprocentowanego rachunku bankowego,
• dane osoby upoważnionej przez pracodawcę do kontaktu z urzędem pracy.

 

W dalszej części wniosku o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca musi oszacować przewidywaną wartość kształcenia ustawicznego, rozbijając ją na kwotę wnioskowanego dofinansowania oraz wkład własny firmy.

 

Pracodawca wskazuje też, czy celem dofinansowania są: kursy, studia podyplomowe, egzaminy, badania, ubezpieczenie NNW. Uwzględnia się przy tym również tzw. priorytety MRPiPS, tzn. czy kształcenie będzie obejmować np. osoby z grup zagrożonych ubóstwem, bez matury, przedstawicieli zawodów deficytowych itd.

 

Wypełniający dokument podaje także dane dotyczące osoby lub osób, które obejmie kształcenie. Wniosek jest tu dość szczegółowy, obejmuje takie kwestie jak wiek, wykształcenie, płeć, rodzaj wykonywanej pracy itp.

 

Wniosek o dofinansowanie KFS wymaga też podania szczegółowych informacji dotyczących planowanych działań, w tym dotyczących realizatora kształcenia i cen za usługę w relacji do cen rynkowych. Wnioskujący musi wykazać również, jak planowane szkolenie odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa oraz lokalnego rynku pracy.

 

W razie trudności z wypełnieniem wniosku przedsiębiorca może zgłosić się po pomoc do powiatowego urzędu pracy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj