Wybrana kategoria

Wydłużenie czasu pracy

2020-01-24

Choć jest to zdecydowanie najpopularniejszy system, nie wszyscy pracownicy wykonują obowiązki służbowe przez 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Z uwagi na charakter pracy i zapotrzebowanie firmy godziny pracy mogą być wydłużane – nawet do 12, 16 czy 24 godzin.

 

Wydłużenie czasu pracy do 12 godzin

 

Przedłużając pracę podwładnego, należy trzymać się przepisów prawa pracy. Co mówi o wydłużeniu czasu pracy Kodeks pracy? Szczegółowe zasady znajdziemy w art. 135.-137. Podstawowa zasada głosi:

 

„Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy” (art. 135. § 1.).

 

W uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do 3 miesięcy (lub 4 miesięcy, jeśli dotyczy pracy, na którą wpływ mają pora roku lub warunki atmosferyczne).

 

Wydłużenie czasu pracy do 16 godzin

 

Jest również możliwe wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca – ale tylko w przypadku wykonywania określonej pracy:
• związanej z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy lub
• polegającej na dozorze urządzeń.

 

Bezpośrednio po przepracowaniu 16 godzin zatrudnionemu przysługuje odpoczynek w wymiarze odpowiadającym co najmniej liczbie przepracowanych godzin (niezależnie od odpoczynku przewidzianego w ramach nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku pracownika).

 

Praca przez 24 godziny – kogo może dotyczyć?

 

Przepisy dopuszczają wydłużenie czasu pracy nawet do 24 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Zgodnie z art. 137. K.p. tak długo mogą pracować:
• osoby zatrudnione przy pilnowaniu mienia lub do ochrony osób,
• pracownicy zakładowych straży pożarnych,
• pracownicy zakładowych służb ratowniczych.

 

W uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może zostać wydłużony do 3 lub 4 miesięcy. Również w tym wypadku podwładny ma prawo do bezpośrednio następującego po nim wypoczynku o wymiarze odpowiadającym co najmniej liczbie przepracowanych godzin (niezależnie od tygodniowej normy przysługującego nieprzerwanego wypoczynku).

 

Przeczytaj także: