Zarobki młodocianych

 
Zarobki młodocianych

W Polsce pracę mogą podjąć już 15-latkowie, (a w pewnych okolicznościach młodsi uczniowie, którzy w roku zatrudnienia kończą 15 lat). Zatrudniony w wieku 15-18 lat to tzw. pracownik młodociany. Należy mu się wynagrodzenie w wysokości ściśle określonej przez przepisy. Od 2019 r. jest ono wyższe niż w latach poprzednich.

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

 

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 1 września 2019 r. ma na celu zachęcenie młodzieży do wczesnego podejmowania pracy w celu nauki zawodu oraz wybierania przez młodych ludzi kształcenia branżowego odpowiadającego bieżącym potrzebom rynku pracy.

 

Warunki zatrudniania nieletnich zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Zgodnie z art. 19.: „Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (...)”.

 

Po uwzględnieniu zmian (tj. podwyżki o 1 pp) stosunek procentowy wynagrodzenia ucznia wynosi:
1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

 

Ponadto uczeń w okresie przyuczania do określonej pracy pobiera płacę w wysokości co najmniej 4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Ile zarabia uczeń na praktykach

 

Co to oznacza? Ile może zarobić młodociany? Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł. Oznacza to, że w myśl powyższych przepisów do końca listopada otrzyma on co najmniej:
• w pierwszym roku – 241,96 zł,
• w drugim roku – 290,35 zł,
• w trzecim roku – 338,75 zł.

 

Z kolei wynagrodzenie uczniów pobierających naukę w celu przyuczenia do konkretnej pracy wynosi obecnie minimum 198,04 zł.

 

Zatrudnianie młodocianych

 

Pracodawcy, którzy przyjęli młodocianych i w myśl nowych przepisów muszą zaoferować im podwyżki, mogą uzyskać refundację z Funduszu Pracy (w 2019 r. wyjątkowo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). By uzyskać zwrot, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o refundację do oddziału Ochotniczego Hufca Pracy.

 

Dlaczego zatrudnienie nastolatka w firmie może być dobrym pomysłem? Takiej osobie trzeba poświęcić więcej uwagi zw względu na aspekt edukacyjny pracy. Jednak zdobywane przez nią doświadczenie często procentują w przyszłości, a młoda osoba często wnosi do firmy nową energię i świeże spojrzenie na wiele spraw. Ponadto młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki w zawodzie mogą być remedium na braki kadrowe w niektórych branżach.

 

Więcej artykułów "Studenci"

Polecane oferty