Adwokat
Głównym zadaniem adwokata jest udzielanie pomocy prawnej, obrona oskarżonych w sprawach karnych oraz występowanie w zastępstwie stron przed sądami w sprawach cywilnych lub przed instytucjami. Adwokaci angażowani są także do tworzenia umów, statutów i innych dokumentów.Prawo to bardzo szeroka dziedzina. Kształtowane przez wiele wieków rozrosło się do bardzo złożonego systemu, stąd nawet wśró...
Read more...
Agent Klarujący
Agent klarujący, zwany inaczej agentem clearingowym jest osobą pośredniczącą w procesie kupna i sprzedaży wierzytelności pomiędzy zainteresowanymi stronami. Agent przyjmuje zgłoszenia od zainteresowanych stron na piśmie, przygotowuje niezbędną dokumentację i organizuje administracyjną stronę spłaty lub innego rodzaju regulowania należności. Stronami pomiędzy którymi staje agent klarujący są najczęściej podmioty gospodarcze róż...
Read more...
Aplikant
Aplikant - osoba odbywająca aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, sądową, prokuratorską lub komorniczą. Aby ukończyć aplikację, należy przejść cykl szkoleniowy przewidziany programem aplikacji, trwający od 3 do 3,5 roku. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w urzędach, sądach, prokuraturach lub kancelariach prawniczych. Po zakończeniu aplikacji przystępuje się do egzaminu zawodowego, składającego się z częś...
Read more...
Asesor
Asesor może zastępować notariusza, prokuratora czy komornika w czynnościach ściśle określonych prawem. Do jego obowiązków może należeć przygotowywanie dokumentów, udzielanie informacji, pośredniczenie w negocjacjach czy prowadzanie korespondencji ze stronami. WYMAGANIA Do wykonywania zawodu asesora niezbędne jest ukończenie studiów prawniczych oraz zdany egzamin aplikacyjny lub...
Read more...
Komornik
Komornik to osoba, która wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Warunkiem do rozpoczęcia procesu egzekucyjnego jest wyrok sądu lub akt notarialny. W zależności od charakteru sprawy komornik decyduje o sposobie odzyskania należności. Jeśli dłużnik nie ureguluje długu, komornik wycenia wartość majątku ruchomego i nieruchomego, a następnie organizuje licytację - pieniądze z licytacji przeznaczone są dla wierzycieli....
Read more...
Kurator
Celem pracy kuratora zawodowego jest wsparcie, opieka oraz szeroka pomoc doradcza i socjalna osobom, które na mocy sądowego orzeczenia zostały powierzone jego pieczy. Są to zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie, które popełniają przestępstwa lub niewłaściwie funkcjonują w społeczeństwie. Kurator ma za zadanie kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań swoich podopiecznych.Nadzór kuratora jest fo...
Read more...
Mediator Sądowy
Mediator sądowy to nowa profesja, wprowadzona w myśl przepisów z grudnia 2005 roku. Osoba zatrudniona w tym charakterze ma za zadanie wysłuchanie racji obydwu stron konfliktu będącego przedmiotem sprawy cywilnej i wspólne opracowanie ugody pomiędzy nimi. Mediator sądowy ma obowiązek zachowania pełnej neutralności, korzystanie z jego usług nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak ugoda zawarta pomiędzy stronami w jego obecności...
Read more...
Notariusz
Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do sporządzania dokumentów zawierających wolę stron, którymi są osoby fizyczne lub prawne. Dokumenty te mogą dotyczyć obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, założenia spółki akcyjnej, poświadczenia własnoręcznego podpisu, potwierdzenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem itp. Każdą z takich czynności notariusz musi zarejestrować w specjalnej księd...
Read more...