Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór, okres wypowiedzenia 2018-09-17

 

Kiedy możliwa jest rezygnacja z umowy zlecenia? Czy za zerwanie umowy zlecenie grożą zleceniobiorcy jakieś konsekwencje? Jak wygląda rozwiązanie umowy zlecenia i czym różni się od wygaśnięcia umowy zlecenia? 

 

Wygaśniecie umowy - zlecenia

 

Umowa zlecenie należy do umów cywilno-prawnych, które – w ramach określonych w umowie – zobowiązują obie strony do określonych czynności. Jeśli cały proces współpracy między stronami przebiega poprawnie i po wykonaniu określonych w umowie zadań następuje zakończenie umowy zlecenia, to taka umowa po prostu wygasa. 

 

Kiedy umowa zlecenie wygasa? 

  • kiedy minął termin, na jaki została zawarta (umowa zlecenie na czas określony), 
  • kiedy została wykonana usługa, która była przedmiotem umowy, 
  • w przypadku śmierci przyjmującego zlecenie lub utraty przez nieco zdolności do czynności prawnych. 

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia 

 

Jeśli umowa nadal trwa, ale jedna ze stron nie chce jej kontynuować, może ją wypowiedzieć. Każda umowa zlecenie może zostać wypowiedziana. To, czy w związku z wypowiedzeniem umowy, stronę wypowiadającą umowę czekają konsekwencje, zależy od powodu wypowiedzenia umowy oraz tego, czy strony ustaliły to, jakie konsekwencje ma zerwanie bądź niewywiązanie się z umowy. 

 

Kodeks Cywilny mówi wyraźnie (w §1 i 2 art. 746), że jeśli wypowiedzenie umowy nastąpiło bez ważnego powodu, należy naprawić szkodę, jaką wyrządziła rezygnacja z umowy.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę

 

Każdy zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie (nawet jeśli jest to umowa zlecenie na czas określony). Musi to zrobić pisemnie.

Nierzadko spotkać można się z porzuceniem przez zleceniobiorcę zlecenia (np. po prostu pewnego dnia przestaje on przychodzić do pracy). Wielu zleceniobiorcom wydaje się, że za takie zachowanie nie grożą mu żadne konsekwencje. Tymczasem, porzucenie pracy przy umowie zlecenie może mieć dość szerokie reperkusje. Zgodnie bowiem z §2 art. 746 KC, jeśli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Co może być ważnym powodem, które sprawi, że zerwanie umowy zlecenia przez pracownika nie będzie się wiązało z koniecznością naprawy szkody? Taką przyczyną może być np. choroba uniemożliwiająca realizację zlecenia czy utrata uprawnień koniecznych do jej realizacji. Niestety Kodeks Cywilny nie precyzuje listy „ważnych powodów”, które można uznać za wystarczające do tego, by zerwać umowę zlecenie bez konsekwencji. Każdorazowo zatem należy rozpatrywać sytuację indywidualnie. 

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę

 

Każdy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę – zlecenie w dowolnym czasie, ale powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, jakie ten poniósł dla realizacji umowy zlecenia oraz zapłacić za dotychczas przepracowany czas (część wykonanego zlecenia). Jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca może starać się o naprawę szkody (czyli np. utraty zarobku, na który liczył). Takim powodem może być jednakże nawet utrata zaufania do zleceniobiorcy. W praktyce zatem, odszkodowania za wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę są rzadko wypłacane.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia wzór 

 

Jak napisać wypowiedzenie z pracy umowa zlecenie? Wystarczy do tego krótkie oświadczenie woli, w którym określamy to, kto wypowiada umowę, w jakim czasie i (ewentualnie), jakie będą skutki wypowiedzenia (np. zwrot kosztów materiałów czy wynagrodzenie za przepracowany okres). Ważny jest termin wypowiedzenia umowy zlecenie – musi być zgodny z ustaleniami w umowie. Jeśli takiego terminu nie ma, następuje rozwiązanie umowy zlecenia bez okresu wypowiedzenia.

 

Przyczyna wypowiedzenia umowy zlecenia z reguły nie jest konieczna. Jeśli jednak umowa zlecenie  zawierała informacje, z których wynika, że jej zerwanie przed czasem bądź bez wykonania usługi jest możliwe tylko z ważnych przyczyn, to pisząc podanie o rozwiązanie umowy zlecenia, warto podać przyczynę. To pozwoli uniknąć problemów związanych z odszkodowaniem za nienależyte wywiązanie się z umowy. 

 

Forma wypowiedzenia umowy zlecenie jest określona art. 77 Kodeksu Cywilnego. Mówi on, o tym, że niezależnie od sposobu zawarcia umowy (pisemna, ustna), rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy zlecenia musi być wykonane na piśmie. W efekcie, ustne wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać uznane za nieważne. 

 

Umowa zlecenie okres wypowiedzenia 

 

Przy umowie o pracę, okres wypowiedzenia reguluje Kodeks Pracy. A jak wygląda to w przypadku umowy cywilno – prawnej typu zlecenie? 

 

Kodeks Cywilny, który reguluje ustalenia umów – zleceń nie narzuca żadnej ze stron umowy jakichkolwiek okresów wypowiedzenia. Oznacza to, że o ile w treści umowy nie zawarto precyzyjnej adnotacji na temat okresu wypowiedzenia, możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym (z dnia na dzień).

 

Jednocześnie, trzeba pamiętać, że jeśli wypowiedzenie nastąpi bez ważnego powodu to strona, która zerwała umowę, może być zobowiązana do naprawienia szkody, która powstała na skutek wypowiedzenia. 

 

Rozwiązanie umowy zlecenie w trybie natychmiastowym jest zatem praktykowane rzadko i tylko wtedy, kiedy nie wiąże się z poważnymi konsekwencjami odszkodowawczymi. 

 

Przykład: Pracodawca zatrudnił w oparciu o umowę zlecenie przedstawiciela handlowego. Zleceniobiorca dokonał rezerwacji hoteli na kolejny miesiąc pracy, ale zleceniodawca zerwał umowę. Przedstawicielowi przysługuje zwrot wszystkich kosztów, jakie poniósł na rezerwacje hoteli (nawet jeśli ta rezerwacja jest w terminie, kiedy umowa nie będzie już obowiązywać).

 

Umowy cywilno – prawne charakteryzuje swoboda konstruowania umów. Oznacza to, że w treść umowy można wpisać dowolne zasady, o ile tylko obie strony się na nie zgodzą. Taką możliwość daje też umowa zlecenie. Czas wypowiedzenia może być zatem w zasadzie dowolny, ustalony przez obie strony. Najczęściej praktykuje się okres wypowiedzenia umowy zlecenia 2 tygodnie bądź 1 tydzień. Warto przy tym zwrócić uwagę na czas rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. O ile przy umowie o pracę okres 2 tygodni liczymy od soboty następującej po dniu wypowiedzenia umowy, o tyle w przypadku umowy zlecenie najczęściej jest to 2 tygodnie liczone od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia. 

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia na czas określony

 

Jak rozwiązać umowę zlecenie przed terminem? Tak samo, jak umowę zlecenie zawartą na czas nieokreślony. Umowa zlecenie na czas określony może mieć zapisane w jej treści warunki wypowiedzenia. Obie strony obowiązuje wtedy okres zapisany w umowie (należy ją zatem dokładnie przeczytać). Jeśli takiego okresu nie ma, to umowę można wypowiedzieć natychmiast, mając jednak świadomość, że jeśli strona poniesie w związku z tym straty, może dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Za przepracowany czas, zleceniobiorcy należy się również wynagrodzenie (niezależnie od tego, kto wypowiada umowę). 

 

Czy umowę zlecenie trzeba wypowiedzieć?

 

Rezygnacja z umowy (przez którąkolwiek ze stron) oznacza konieczność rozwiązania umowy. Można to zrobić poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia lub porozumienie między stronami. Nie zawsze trzeba zatem umowę zlecenie wypowiadać. Można ją, za obopólną zgodą, rozwiązać. Nie można jednak jej po prostu zignorować (np. przestając przychodzić do pracy), bo umowa zlecenie ma charakter wiążący dla obu stron. 

 

Rozwiązanie umowy zlecenia (za porozumieniem stron) 

 

Pojęcie „porozumienie stron” odnosi się przede wszystkim do Kodeksu Pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron niesie ze sobą określone konsekwencje (np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych dopiero po 90 dniach). 

Rozwiązanie umowy zlecenie oznacza, że obie strony zgodziły się co do warunków zerwania umowy i nie będą występować wobec siebie z roszczeniem odszkodowawczym. Porozumienie o rozwiązaniu umowy zlecenia musi mieć formę pisemną, jeśli umowa została zawarta na piśmie, ale może być również ustnym oświadczeniem woli, jeśli obie strony zgodziły się na takie rozwiązanie przy podpisywaniu umowy. 

Jednocześnie warto podkreślić, że stwierdzenie„rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron” jest tautologią. Nie da się rozwiązać umowy bez porozumienia stron. Jeśli strony się nie porozumiały, to mamy wtedy odstąpienie od umowy zlecenia bądź jej wypowiedzenie. 

Nie istnieje też (prawnie) pojęcie „wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron”, bo wypowiedzenie jest jednostronne (jedna strona wypowiada umowę drugiej. Strony nie muszą się w tym względzie dogadywać). 

Oba te pojęcia są efektem mylenia między sobą takich pojęć z Kodeksu Cywilnego jak wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie umowy. 

 

Umowa zlecenie KC 

 

Jeżeli masz jakiekowiek wątpliwości, co do regulacji zawartych w umowie zleceniu, zawsze możesz podeprzeć się zapisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Pamiętaj, że nie ma tu zastosowania Kodeks Pracy, gdyż jest to umowa cywilno-prawna. Kwestie związane z zawieraniem i wypowiadaniem umów zlecenia reguluje art. 746 Kodeksy Cywilnego. 

  

Przeczytaj także:

Skomentuj